PLASTIXAL bierze udział w V edycji projektu SHOW YOURSELF

PLASTIXAL bierze udział w V edycji projektu SHOW YOURSELF

Plastixal bierze udział w V edycji projektu SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o…